ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދަމަހައްޓާ ބޭނުންކުރުން

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މެޕްކޮށް ދިރާސާކޮށް ދިރުންތައް ދަފްތަރުކުރުން

އަމަލީ މަސައްކަތް

ބިމާ، ވަލާ، ފަރާ، ފިނޮޅާ، ފެނާ، މޫދާ، ކުޅިތަކާއި ގޮއިފާލައްބަތަކާ، އެތަންތަނުގެ ސަތަހައިގެ ޖާގަ އާއި އެތަންތަނުގައިވާ މުރަކަ އާއި ރުއްގަސް ގުނާ އަދަދުކޮށް ޖީއައިއެސް ފޯމެޓްގައި މެޕްކޮށް އެތަންތަނުގައި ހެދޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކާ، ފަތްޕިލާވެއްޔާ، ނެޓިވް މުޑުވައްތަކުގެ ޑާޓާބޭސްއެއް އެކުލަވާލުން. އަދި އެތަންތަނުގެ ވެއްޔާއި ފެނާ، ހެދޭ ކާނާގެ އޮއްޓަރު ޓެސްޓްކޮށް ދިރާސާކުރުން

#datadriven#natureconservation

Share

890,000 ރުފިޔާ

17 އޮކްޓޯބަރ 2023 - 04 ޑިސެމްބަރ 2024

ހަރަކާތް ނުފަށަ

Inhabited Islands, Uninhabited Islands, Industrial islands

ބައިވެރިން

Projects and Economic Development Unit

https://www.fishagri.gov.mv, EPA

އެސްޑީޖީސް

Life below water

Life on land

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް