ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދަމަހައްޓާ ބޭނުންކުރުން

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ދަފްތަރު މެނޭޖްކުރާ ޑިޖިޓަލް ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

އަމަލީ މަސައްކަތް

ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް މަގުފަހިކޮށް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެތަނަކަށް އެކަށޭނަ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންތަކާއި އެންވަޔަރަމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާއި އެޕްލޭންތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ދަފްތަރުތައް ބަލަހައްޓާ އަޕްޑޭޓްކުރާނެ ޑިޖިޓަލް ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް، ކައުންސިލަރުންނާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ތަމްރީނުކޮށް އަހުލުވެރިކުރުން

#datadriven#smarttechnology

Share

670,000 ރުފިޔާ

08 ނޮވެމްބަރ 2022 - 09 މެއި 2024

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Projects and Economic Development Unit

އެސްޑީޖީސް

Decent work and economic growth

Life below water

Life on land

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް