ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދަމަހައްޓާ ބޭނުންކުރުން

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އިޖްތިމާއީ އިންސާފް ގާއިމްކުރުން

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް

ވޭތުވެދިޔަ ދިގުޒަމާނުގައި އަދި މިހާރުވެސް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް (ބިމާ، ފަޅާ، ފަރާ، ގޮއިފާލައްބަަތައް) ތަރައްގީއަށް އެކަށައަޅާ ބޭނުންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއެއް ރައްޔިތުންނަށް އެންގުމެއްނެތުމާއި އިންސާފުވެރިނުވުމާއި އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާތީ ކަމާގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އަދުލު އިންސާފުހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. އެގޮތުން ކަމާގުޅޭ މައްސަލަތަކާ މައުލޫމާތުތައް ދިރާސާކޮށް ހޯދުމާއި، އާއްމުކުރުމާއި، އަދުލު އިންސާފުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި، ހާއްސަކޮން ވަސީލަތްތައް ދީފައިވާގޮތުގެ އިންސާފް ހޯދުމަށް އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކަށާއި އެނޫން ވެސް ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުން. އަދި މިވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް އަދުލު އިންސާފުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުން

#socialjustice#NoToCorruption

Share

1.25މިލިއަން ރުފިޔާ

04 ފެބްރުއަރީ 2022 - 01 މާޗް 2024

ހަރަކާތް ނިމިފަ

Uninhabited Islands, Industrial islands

ބައިވެރިން

Projects and Economic Development Unit

http://www.environment.gov.mv, https://www.fishagri.gov.mv، https://www.tourism.gov.mv

އެސްޑީޖީސް

Life below water

Life on land

Peace, justice and strong institutions

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

12 ޖަނަވަރީ 2023

ކެނދިވަރު ސިންގަލް ޕާސަލްކޮން ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ޝަރީއަތަށް ދިއުން

23 ޑިސެމްބަރ 2022

ކަނޑޫދޫ ސިންގަލް ޕާސަލްކޮން ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ޝަރީއަތަށް ދިއުން

23 ޑިސެމްބަރ 2022

ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމަށް ލީގަލް ކައުންސެލް ކަނޑައެޅުން

18 އޮކްޓޯބަރ 2022

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

09 އޯގަސްޓް 2022

ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ހުއްޓާލަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން ނަގަހައްޓާފައިވާތީ ދަންނަވަން

30 ޖޫން 2022

ތޮޅެންދޫ މައްސަލަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާތީ ދަންނަވަން

31 މެއި 2022

ނޫނު ތޮޅެންދޫ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުން

17 މާޗް 2022

ނޫނު ތޮޅެންދޫ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓަށް ދިއުމަށް ނިންމުން

28 ފެބްރުއަރީ 2022

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

27 ފެބްރުއަރީ 2022