ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތަކާ ހިދުމަތް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހަލުވިކުރުން

ކައުންސިލް ގޯތިތެރެއާއި އިމާރާތާއި އުޅަނދުފަހަރު މޮޑިފައިކޮށް މަރާމާތުކުރުން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ފަހިކުރުން

ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ އިމާރާތްތަކާ ތަންތަން އެކަށޭނަ ބޭނުން ހިފޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަރާމާތުކުރުން. އެގޮތުން އަތޮޅުގެއާ ގޯތިތެރޭގައި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާ، ގިނަ ބައިވެރިންނަށް އެއްފަހަރާ ތިބެވޭގޮތާ ކެއުން އިންތިޒާމްކުރެވުމާއި، ގައުމީ އިދާރާތަކުގެ ޔުނިޓްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ޖާގަތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އައު އޮފީސް އިމާރާތްކޮށް ރިޕާޕަސްކޮށް ނިންމާ ބޭނުންކުރުން

#noonuatoll

Share

200,000 ރުފިޔާ

11 މާޗް 2022 - 30 ޖޫން 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Budget & Procurement Unit

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް