ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތަކާ ހިދުމަތް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހަލުވިކުރުން

ހިންގުމުގެ ރަސްމީ ޑިޖިޓަލް ސޮފްޓްވެއަރ ތައާރަފްކުރުން

ޑިޖިޓަލްކޮށް ޓްރާންޕޭރަންޓް ކުރުން

ރަސްމީ އީމެއިލްތަކާއި ރަސްމީ ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއި ކުރީގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީ ޑޮމެއިންއަށް ހިޖްރަކުރުމާއި މައިކްރޮސޮފްޓް 365 އަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުން ގަނޫނާ ގަވާއިދުން ހަމަވާ ޑެޑްލައިންތަކާ، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލާ އާއްމުކުރުން

#smarttechnology#noonuatoll

Share

556,000 ރުފިޔާ

30 ޑިސެމްބަރ 2021 - 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2024

ހަރަކާތް ނިމިފަ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Technical Services Unit

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް