ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތަކާ ހިދުމަތް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހަލުވިކުރުން

ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކާ ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށް މޮނިޓަރކުރަންފެށުން

ޑިޖިޓަލްކޮށް ޓްރާންޕޭރަންޓް ކުރުން

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ، ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ، ނިންމުންތައް، ހާޒިރީ، ޔައުމިއްޔާ، ގެލެރީ، އަރުޝީފް، މާލީ ރިޕޯޓްތައް އާއްމުކޮން ފެންނަނާނެ ގޮތަށް އާއްމުކޮށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވަންފެށުން ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތަކާއި އަދި ފައިސާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިދާރާތައް ހިންގުމުގައި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޕްލޭނުގައި ހިމަނާ ތަންފީޒުކުރަންފެށުން

#noonuatoll#transparency

Share

125,000 ރުފިޔާ

30 މާޗް 2022 - 06 އޮކްޓޯބަރ 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Technical Services Unit

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް

ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތައް

14 މާޗް 2023

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

27 ފެބްރުއަރީ 2023

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް، ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތައް

07 ފެބްރުއަރީ 2023

2022 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތައް

25 ޖަނަވަރީ 2023

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް

01 އޯގަސްޓް 2022

ތަރައްގީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން

12 ޖޫން 2022

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

26 މެއި 2022

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

24 އޭޕްރިލް 2022

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

08 މާޗް 2022

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

14 ޖަނަވަރީ 2022