ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތަކާ ހިދުމަތް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހަލުވިކުރުން

އައު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ފަހިކޮށް ކައުންސިލް ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް އިސްލާހުކުރުން

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ވާޖިބްތަކާ މަސްއުޅިއްޔަތުތައް އުފުލަމަށާ، ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުތައް ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންހިފުމަށާ ޒަމާނާ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާ، ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިންގުމުގެ މަގު ފަހިކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކޮށް ފާސްކުރުން

#noonuatoll#decentralization#localgovernance

Share

115,000 ރުފިޔާ

26 އޭޕްރިލް 2022 - 09 މެއި 2023

ހަރަކާތް ނިމިފަ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Administration Unit

އެސްޑީޖީސް

Sustainable cities and communities

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް