ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހާމަކުރުން

ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ތަރައްގީ ޕްލޭން ހިންގާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ގުޅުންހުރި ބައިވެރިވުން

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހާމަކޮށް މަޝްވަރާކުރުމާއި އެހެން ކައުންސިލްތަކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި ހިޔާލު ހޯދާ ޕްލޭނު ހިންގުން ވަރުގަދަކުރުން

#noonuatoll#communityengagement

Share

112,000 ރުފިޔާ

17 ޖަނަވަރީ 2022 - 21 ޖުލައި 2023

ހަރަކާތް ނިމިފަ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Administration Unit

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް