ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހާމަކުރުން

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް ހިދުމަތް އަތޮޅުގައި ތައާރަފްކުރުން

ގައުމީއިދާރާތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދިނުމަށް މައްސަލަތައް ބަލައި އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއެކު އެއްބަސްވެ ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކޮށް އޮތޯރިޓީ މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާ ހިދުމަތްދޭން ފެށުން. މިފަދަ ހިދުމަތެއްގެ ސަބަބުން ސާވިސް ޗާޖް، ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ މިކަންކަމާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ހައްލުކުރެވޭނެއެވެ.

#noonuatoll#resilientcommunities

Share

133,000 ރުފިޔާ

11 ޖުލައި 2022 - 25 ޖުލައި 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

ބައިވެރިން

Administration Unit

އެސްޑީޖީސް

Decent work and economic growth

Reduced inequalities

Peace, justice and strong institutions

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް