ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތަކާ ހިދުމަތް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހަލުވިކުރުން

އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓު ބާއްވާ އައު ޓްރެކް ބިނާކުރުން

ގައުމީއިދާރާތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރުން

#noonuatoll

Share

700,000 ރުފިޔާ

06 އޭޕްރިލް 2023 - 04 އޮކްޓޯބަރ 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

ބައިވެރިން

Budget & Procurement Unit

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް