ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހާމަކުރުން

އައު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ކައުންސިލް އިދާރީ އޮނިގަނޑު އިސްލާހުކުރުން

ހިދުމަތްފުޅާކޮށް މުވައްޒަފުން ކުޅަދާނަކަން އިތުރުކުރުން

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް ތަރައްގީ ޕްލޭން ހިންގުމަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާ އެކަމަށް ޕްލޭނަކާއި ޝެޑިއުލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަމްރީންތަކަށް ފޮނުވުން

#educationmatters#greenjobs

Share

934,000 ރުފިޔާ

07 ޖޫން 2022 - 11 ޑިސެމްބަރ 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

ބައިވެރިން

Administration Unit

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

04 މެއި 2023

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

04 މެއި 2023

ކައުންސިލް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

04 މެއި 2023

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

02 ފެބްރުއަރީ 2023

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

16 ޖަނަވަރީ 2023

ކައުންސިލްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކޮށް ހިންގުމުގެ ތަމްރީން އަދި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

22 ނޮވެމްބަރ 2022

ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ކަރުދާސް

26 އޮކްޓޯބަރ 2022

ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ކަރުދާސް

18 އޮކްޓޯބަރ 2022

ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

05 އޮކްޓޯބަރ 2022

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

26 ޖޫން 2022

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

02 ޖޫން 2022

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

02 ޖޫން 2022

ވަގުތީ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

23 މެއި 2022

ދާއިމީ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

23 މެއި 2022

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

10 މެއި 2022

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ ދާއިމީ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

10 މެއި 2022

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

01 ފެބްރުއަރީ 2022

ރޭންޖާސްގެ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

31 ޖަނަވަރީ 2022