ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިދާރާތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހާމަކުރުން

އަތޮޅުގެ މައިސް ޓޫރިޒަމް އަދި ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް ބަދަލުކުރުން

ގުޅުންހުރި ބައިވެރިވުން

Share

3.22މިލިއަން ރުފިޔާ

20 މެއި 2022 - 29 ޑިސެމްބަރ 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

ބައިވެރިން

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް