ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްވިޔަފާރިއާ ސަގާފަތާ ފަންނު އަގުއެރުވުން

އަތޮޅުގަތިބި ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކާއެކު ހިންގާ އޮނިގަނޑެއް ތައާރަފްކުރުން

ރަސްމީ ބަލައިގަތުން

ރަށްފުށުގައި ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާ މުއާމަލާތުކޮށްގެން މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތްކުރުން ތާރީހާ ސަގާފަތާ އާދާކާދައާއި ފަންނާ، މަސްވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމާ ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރާ ބޭރުގެ ވިޔަފާރިއާ އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާ ބިން މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާ، ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލްތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އޮފިޝަލުންނާ ތަޖްރިބާކާރުންނާ ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވައްމޭޒު މަޝްވަރާތައް ފެށުން

#collaborativespaces#supportlocal

Share

110,000 ރުފިޔާ

24 އޯގަސްޓް 2022 - 05 ޖުލައި 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Inhabited Islands

ބައިވެރިން

Projects and Economic Development Unit

އެސްޑީޖީސް

Decent work and economic growth

Sustainable cities and communities

Responsible consumption and production

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް