ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްވިޔަފާރިއާ ސަގާފަތާ ފަންނު އަގުއެރުވުން

އަތޮޅު ވިޔަފާރި އަގުއަރުވާ އިޝްތިހާރުކުރާނެ ނިޒާމެއް ތައާރަފްކުރުން

ގުޅުންހުރި ބައިވެރިވުން

ތަފާތު ބާޒާރުތަކާ، އިވެންޓްތަކާ، ފެސްޓިވަލްތަކާ، މައުރަޒުތަކާ، މަޖައްލާތަކާ، މަލްޓިމީޑއާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ، ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތުދީ، ގެނެސް އެފަރާތްތަކުގެ އެހީ އާ ބައިވެރިވުމާ އެކު ރަށްފުށުގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި އާބާދީތަކަށް ވީހާވެސް ފަސޭހައިން އެފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި އާ މަސައްކަތްތައް އަގުއަރުވާ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މާހައުލެއް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

#collaborativespaces#supportlocal

Share

925,000 ރުފިޔާ

15 ޖޫން 2023 - 26 މާޗް 2024

ހަރަކާތް ނުފަށަ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Projects and Economic Development Unit

އެސްޑީޖީސް

Decent work and economic growth

Sustainable cities and communities

Responsible consumption and production

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް