ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްވިލުންވެރި މުޖްތަމައު

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތް މޮނިޓަރކުރެވޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ގުޅުންހުރި ބައިވެރިވުން

ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ސެންޓަރުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ވަސީލަތްތައް ހިއްސާކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލުން

#collaborativespaces#socialcohesion

Share

126,000 ރުފިޔާ

30 ޑިސެމްބަރ 2022 - 23 އޮކްޓޯބަރ 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Inhabited Islands

ބައިވެރިން

Social Services Unit

އެސްޑީޖީސް

Good health and well-being

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް