ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްވިލުންވެރި މުޖްތަމައު

އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން

އަމަލީ މަސައްކަތް

ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތާ ގުޅުވައިގެން އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭއްވުމާއި އަދި ވަނަ ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ދިއުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

#supportlocal#socialcohesion

Share

322,000 ރުފިޔާ

30 ނޮވެމްބަރ 2022 - 25 އޭޕްރިލް 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Social Services Unit

އެސްޑީޖީސް

Quality education

Peace, justice and strong institutions

Partnerships for the goals

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް