ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްވިލުންވެރި މުޖްތަމައު

ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް ހިންގާ އޮނިގަނޑެއް ތައާރަފްކުރުން

ގުޅުންހުރި ބައިވެރިވުން

ކައުންސިލްތަކާ ޖަމްއިއްޔާތަކާ އެއް މިސްރާބަކަށް މަސައްކަތްކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގައި ފަންނީ އަދި މާލީގޮތުން އެއްބަޔަކުން އަނެއްބަޔަކަށް އެއްބާރުލެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއެކު ބަދަހިކޮން މުއާމަލާތު ހިންގާ ރިޕޯޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްކުރުން

#collaborativespaces#socialcohesion

Share

655,000 ރުފިޔާ

15 ޖޫން 2022 - 27 މާޗް 2023

ހަރަކާތް ނިމިފަ

ބައިވެރިން

Social Services Unit

އެސްޑީޖީސް

Partnerships for the goals

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް