ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްވިލުންވެރި މުޖްތަމައު

ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ކައުންސިލް ކޮލާބްރޭޓްވެވޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ގުޅުންހުރި ބައިވެރިވުން

ސްކޫލްތަކާ ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ވަސީލަތްތައް ހިއްސާކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލުން އެއްބައެއްގެ ވަސީލަތްތައް އަނެއްބަޔަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތުން ޝެޔަރިން ރިސޯސް އޯގަސްޓް 22

#collaborativespaces#socialcohesion

Share

126,000 ރުފިޔާ

25 އޭޕްރިލް 2023 - 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ހަރަކާތް ނުފަށަ

Inhabited Islands

ބައިވެރިން

Social Services Unit

އެސްޑީޖީސް

Good health and well-being

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް