ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްވިލުންވެރި މުޖްތަމައު

އިޖްތިމާއީ ދާއިރާއާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްދެވޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން

ގުޅުންހުރި ބައިވެރިވުން

ސްކޫލްތަކާ ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ވަސީލަތްތައް ހިއްސާކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލުން

#collaborativespaces#socialcohesion

Share

126,000 ރުފިޔާ

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 - 23 ޖަނަވަރީ 2024

ހަރަކާތް ނުފަށަ

Inhabited Islands

ބައިވެރިން

Social Services Unit

އެސްޑީޖީސް

Good health and well-being

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް