ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްވިލުންވެރި މުޖްތަމައު

ޓްރޭޑް ޓެސްޓިން ސެޓްފިކޭޝަން އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީން ހިންގުން

އަމަލީ މަސައްކަތް

#supportlocal#societyforall

Share

530,000 ރުފިޔާ

10 ނޮވެމްބަރ 2022 - 14 ޖޫން 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

ބައިވެރިން

Social Services Unit

https://mohe.gov.mv

އެސްޑީޖީސް

Quality education

Decent work and economic growth

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް