ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

އިސްރާފު މެނޭޖްކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ކައުންސިލްތަކުގަ ވަރުގަދަކުރުން

އިންސާނީ ވަސީލަތް

އިސްރާފު މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ޔުޓިލިޓީ ހިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން ތައާރަފްކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރުމާއި، ތަމްރީނުތައް މެދުވެރިކޮށް އައު އިންތިޒާމްތައް ހިންގުމުގެ ކުޅަދާނަކަށް އިތުރުކުރެވޭނެ މޭރުމުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން އިސްލާހުކޮށް ވަރުގަދަކުރުން.

#circulareconomy#wastereduction

Share

1.17މިލިއަން ރުފިޔާ

09 މާޗް 2022 - 10 ޑިސެމްބަރ 2024

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Inhabited Islands

ބައިވެރިން

Administration Unit

Islands Councils, WDCs, http://www.environment.gov.mv , https://www.lga.gov.mv , Zerowaste, Soneva Namoona, Noplastic Maldives, World Bank , http://polytechnic.edu.mv

އެސްޑީޖީސް

Peace, justice and strong institutions

Decent work and economic growth

Quality education

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ފަރަންސޭސި ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީދިނުމަށް ނިންމުން

20 އޭޕްރިލް 2022

އިސްރާފު މެނޭޖްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް "ވޭސްޓް ޓު ވެލްތް" ކޯސް ހިންގުން

04 އޭޕްރިލް 2022

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

28 މާޗް 2022

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭން ލާމު އަތޮޅު ސެމިނާރގައި ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާކުރުން

21 މާޗް 2022

އިސްރާފް ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވޯލްޑްބޭންކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން

09 މާޗް 2022

އިސްރާފުވާ ސާމާނު މެނޭޖްކުރުމަށް ސޮނެވާ ނަމޫނާގެ ޕްރޮގްރާމް ނޫނު އަތޮޅަށް

01 މާޗް 2022

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭނުކުރުމަށް ބާ އަތޮޅަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރުކުރުން

21 ފެބްރުއަރީ 2022

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ސޮނެވާ ނަމޫނާއާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން

21 ޑިސެމްބަރ 2021