ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

އިސްރާފު ބާވަތްތައް ވަކިކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ގުޅުންހުރި ބައިވެރިވުން

އިސްރާފުވާ ތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވަކިކޮށް އެކިފަރާތްކޮށް އިސްރާފު މަދުވާނޭ ގޮތްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ތަފާތު ބައިތައް ވަކިކޮށް ގެންދިއުމަށް އާއްމުންނާ ކަމާގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކޮށް ހޭލެންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

#circulareconomy#wastereduction

Share

800,000 ރުފިޔާ

02 މާޗް 2023 - 13 އޯގަސްޓް 2024

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Inhabited Islands

ބައިވެރިން

Economic Development Unit

Island Councils, WDCs, http://www.environment.gov.mv, Schools, Vela Resort & other resorts, Local Businesses, Zerowaste, Soneva Namoona, Local NGOs, No plastic Maldives

އެސްޑީޖީސް

Quality education

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް