ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

އިސްރާފް މެނޭޖްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކަނޑައަޅާ އިސްލާހުކުރުން

ހޯދައި ދެނެގަތުމާ ދިރާސާ

އިސްރާފުވެ ބާކީވާ ތަކެއްޗާ ސާމާނާއި އޭގެ މިންވަރާއި އެތަކެތި ރަށު ފެންވަރުގައި އަލުން އިއާދަކޮށް ބޭނުންކޮށް ވިއްކާ ވިޔަފާރިކޮށް ބޭރުކުރެވޭ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވެންހުރި ގޮތާއި ވަސީލަތްތަކާއި، އިންސާނީ ވަސީލަތާއި ކެރިކުޅަދާނަ މިންވަރާއި އެކަމަށް ހިނގާ ހަރަދުތައް ދެނެގަތުމަށް އޮޑިޓެއްކުރުމާއި އަހަރީ އޮޑިޓްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުން. ސްކޭލް އަޕްކުރެވޭނެ ތަކެއްޗާ ސާމާނާއި އޭގެ މިންވަރުތައް ދެނެގަނެ، އެތަކެއްޗާ ސާމާނު އެއްކޮށް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށްގެން އިތުރުކޮށްގެން (ސްކޭލް އަޕްކޮށްގެން) އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެތަކެތި އަލުން އަނބުރާ އިއާދަކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ އަދި ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރެވޭ ދަރަޖައަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާނެ މެޝިނަރީއާ އާލާތާއި އިންތިޒާމް ދެނެގަތުން އެކިރަށުގައި އިސްރާފުވާ ތަކެތި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަރުހަލާއޮތް ހާލަތުން އެމަސައްކަތް ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިސްލާހުކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް އެކިފަރާތްތަކުގެ ދައުރާއި މަރުހަލާތަކާއި ތަރުތީބުތަކާއި އެކިރަށުގައި އެކި މަރުހަލާގައި ކުރާނެ މަސައްކަތާ އެހީތެރިވާނެ ގޮތްތަކާއި ނަމޫނާ މޮޑެލްގައިވާ އެއްމަރުހަލާއިން އަނެއް މަރުހަލާއަށް ދިއުމާ ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން

#circulareconomy#wastereduction

Share

123,000 ރުފިޔާ

14 ޑިސެމްބަރ 2021 - 04 ނޮވެމްބަރ 2024

ހަރަކާތް ނިމިފަ

Noonu Atoll

ބައިވެރިން

Economic Development Unit

Islands Councils, WDCs, Resorts, Soneva Namoona, http://www.environment.gov.mv , https://wamco.com.mv , No Plastic Maldives

އެސްޑީޖީސް

Responsible consumption and production

Industry, innovation and infrastructure

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް