ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްޕްރޮގްރާމްއިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

ކުނިވެފަނާވާ ސާމާނު އިއާދަކުރުމަށް ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުން

އަމަލީ މަސައްކަތް

ކުނިވެ ފަނާވެދާ ޒާތުގެ އިސްރާފުވާ ތަކެއްތި ނުވަތަ ބަދިގެ ބާކީއާއި ފަތްކުނިން ކާދު އުފެއްދުމަށް ސްކޭލްއަޕް ކޮށްގެން ޒަމާނީ މެޝިނަރީ ބޭނުންކޮށްގެން އެމަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެކަމަށް މަގުފަހުކުރުމަށް އެކިރަށުގައި އިސްރާފުވާ ބާވާތްތައް މަސްހުނިވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކާ، ޕްލާސްޓިކް، ބިއްލޫރި، ދަގަނޑު، ފޮތި، ކަރުދާސް ފަދަ ބާވަތްތައް ކުދިކޮށް ފިއްތާ ބެހެއްޓޭނެ އަދި ރިސައިކަލްކުރުމަށް ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށް މުދާ ފެރީ ނިޒާމާއި ގުޅުވާލުން

#circulareconomy#wastereduction

Share

4.8މިލިއަން ރުފިޔާ

08 އޯގަސްޓް 2022 - 13 ޑިސެމްބަރ 2023

ހަރަކާތް ކުރިއަށްދަނީ

Inhabited Islands

ބައިވެރިން

Economic Development Unit

http://www.environment.gov.mv, Resorts, Local Businesses, Soneva Namooަna, World Bank, https://wamco.com.mv

އެސްޑީޖީސް

Responsible consumption and production

Industry, innovation and infrastructure

ހަރަކާތުގެ ކުރިއެރުންތައް