އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ފަރަންސޭސި ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީދިނުމަށް ނިންމުން

އިވެންޓް

ޝާއިރުކުރީ

20 އޭޕްރިލް 2022