އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

ވަޒީފާ

ނަންބަރު

(IUL)228-AB/228/2022/23

ޝާއިރުކުރީ

10 މެއި 2022

ސުންގަޑި

19 މެއި 2022

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
  • މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ
  • މަޤާމުގެ މުއްދަތު: 7 މަސް
  • މަޤާމުގެ ރޭންކު: ޖީ.އެސް 3
  • މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1
  • ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނ.މަނަދޫ
  • މުސާރަ: 4465/- ރުފިޔާ
  • ސަރވިސް އެލަވަންސް: 1500/-ރުފިޔާ
  • އަދި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 19 މެއި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، ނ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް admin@noonuatoll.gov.mv އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6568502 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ admin@noonuatoll.gov.mv އަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިސަފްހާގެ ހަވާސާގައިވާ ލިންކުތަކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.