ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ވަޒީފާ

ނަންބަރު

(IUL)228-AB/228/2022/26

ޝާއިރުކުރީ

02 ޖޫން 2022

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)228-AB/228/2022/22 (10 މެއި 2022) އިޢުލާންގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމްގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރީމެވެ.

މިޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 07 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6568502 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ info@noonu.gov.mv އަށެވެ.