ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ވަޒީފާ

ނަންބަރު

(IUL)228-AB/228/2022/8

ޝާއިރުކުރީ

01 ފެބްރުއަރީ 2022

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)228-AB/228/2022/8 (9 ޖަނަވަރީ 2022) އިޢުލާންގައިވާ ރޭންޖާސްގެ މަޤާމްގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރީމެވެ.

މިޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 7 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6568502 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ info@noonu.gov.mv އަށެވެ.