ރޭންޖާސްގެ ވަގުތީ މަގާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ވަޒީފާ

ނަންބަރު

(IUL)228-AB/228/2022/1

ޝާއިރުކުރީ

09 ޖަނަވަރީ 2022

ސުންގަޑި

17 ޖަނަވަރީ 2022

ރޭންޖާސް (ވަގުތީ)

  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 4
  • މަޤާމުގެ ގިންތި: ކޮންޓްރެކްޓް
  • ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަޅު ރަށްތައް
  • މުސާރަ: 6000/- ރުފިޔާ
  • ސަރވިސް އެލަވަންސް: 1500/-ރުފިޔާ
  • އަދި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 17 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް admin@noonuatoll.gov.mv އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6568502 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ admin@noonuatoll.gov.mv އަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިސަފްހާގެ ހަވާސާގައިވާ ލިންކުތަކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.