ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

ގަވާއިދު

ޝާއިރުކުރީ

24 ޖުލައި 2022

މި ގަވާއިދަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިހާބުކުރެވިފައިވާ ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު އާއި އެގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން، ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމާއި، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސް ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށާއި، ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެސް އިތުރު ނުކުތާއެއް ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެ ފުރުސަތު އަބަދުވެސް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް މި ޕޯސްޓަށް އެމްބެޑް ކޮށްފައިވާ ފޯމު ނުވަތަ މި ޕޯސްޓުގެ ހަވާސައިގައިވާ ފޯމު ފުރައި، ހިޔާލު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.