ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

އިވެންޓް

ނަންބަރު

04/2022/09

ޝާއިރުކުރީ

09 އޯގަސްޓް 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله واللصلاة والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

  • އެޖެންޑާ ނަންބަރ : 04/2022/09
  • ތާރީހާ ގަޑި: 14 އޮގަސްޓް 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި
  • ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަން : މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް، އޮންލައިން

  • ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ. (ބައިވެރިވެ ލެއްވި މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ، ބައިވެނުލައްވާ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި އިއްވުން.)
  • އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. (މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން)

1. ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައް.

  • 1.1. ފަޅުރަށްރަށާއި، ފަޅާއި، ފަރުގެ ބިމުގެ ޖާގަތަކުގެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް (ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން) ހުށަހަޅައި، ގޮތް ނިންމުން

  • ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ނިންމުމަށް ވޯޓަށްއެހުމާއި ނިންމިގޮތް ފާސްކުރުން.
  • ބައްދަލުވުން ނިންމުން.

މި ބައްދަލުވުން މި އިދާރާގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް އަދި ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއިން ލައިވް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތަކާ ޔައުމިއްޔާ މިސަފްހާގެ ހަވާސާއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.