ނޫނު އަތޮޅުގެ އިމާރާތް ސްޓޭޓްހައުސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

(PP)228-AD/228/2022/27

ޝާއިރުކުރީ

09 އޯގަސްޓް 2022

މި ގަވާއިދަކީ، އަތޮޅުގެތައް އަތޮޅާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ފަހި ވަސީލަތެއްގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށާ ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް އެކުލަވާލާ، ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ20 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސް ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުކުތާތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށާއި، ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެސް އިތުރު ނުކުތާއެއް ހިމަނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެ ފުރުސަތު އަބަދުވެސް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް މިގަވާއިދުގެ ތިރީގައިވާ ފޯމު ފުރައި، ހިޔާލު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.