ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރަކާއި އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ވަޒީފާ

ނަންބަރު

(IUL)458/458/2022/20

ޝާއިރުކުރީ

24 އޯގަސްޓް 2022

ސުންގަޑި

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
 • މަގާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ
 • މަގާމުގެ ރޭންކު: އެމް. އެސް. 1
 • މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1
 • ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ނ .މަނަދޫ ( މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ، މާލޭގައި، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ގައެވެ.މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެކެއުމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.)
 • މުސާރަ: 5610 ރުފިޔާ
 • ސަރވިސް އެލަވަންސް: 2000
 • އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ %35
 • ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް: 700 ރުފިޔާ

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ

 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
 • މަގާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ
 • މަގާމުގެ ރޭންކު: ޖީ.އެސް 4
 • މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2
 • ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ނ .މަނަދޫ ( މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ، މާލޭގައި، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ގައެވެ.މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެކެއުމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.)
 • މުސާރަ: 5020 ރުފިޔާ
 • ސަރވިސް އެލަވަންސް: 1500
 • އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ %35
 • ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް: 700 ރުފިޔާ