ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

ވަޒީފާ

ޝާއިރުކުރީ

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

މި އިދާރާއަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 1
  • މަގާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ (މަޤާމަށް މުވައްޒަފު އައްޔަން ކުރެވޭނީ 5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް)
  • މަގާމުގެ ރޭންކު: ZV7-2
  • މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
  • ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ނ .މަނަދޫ
  • މުސާރަ: 12،130 ރުފިޔާ
  • އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސް: 8,870 ރުފިޔާ