ކައުންސިލްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކޮށް ހިންގުމުގެ ތަމްރީން އަދި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

އިވެންޓް

ޝާއިރުކުރީ

22 ނޮވެމްބަރ 2022