ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ކޮންޓްރެކްޓަރ ހިލާފުވި މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ގަރާރު

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

(PP)228-AB/228/2023/6

ޝާއިރުކުރީ

21 އޭޕްރިލް 2023