ނޫނު އަތޮޅު މަރުކާ (NOONU ATOLL BRAND)

ނޫނު އަތޮޅު މަރުކާ ކިޓަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ، ވިޔަފާރިވެރިންނާ، ޖަމިއްޔާތަކުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ބޭނުންކުރުމަށް އާއްމުކޮން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޓޫލްއެކެވެ. ވިޔަފާރިއާ އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެފަރާތްތަކެއްގެ މަރުކާއާއެކު އަތޮޅު މަރުކާ ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. މަރުކާ ބޭނުންކުރުމަށް އެޑިޓުކުރެވޭ ފައިލްތައް މިސަފްހާއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ގިނަ މަރުކާ އެއްކޮން ބޭނުންކުރުމުގައި (ކޯބްރޭންޑް) އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ހިޔާލެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ support@noonu.gov.mv އީމެއިލކުރެެއްވުން އެދެމެވެ.

Noonu Atoll Brand Kit is a publicly accessible resource that can be utilised by public, businesses, NGOs and government agencies. Using the atoll's brand alongside their own in business and social activities is desired. This page provides downloadable brand-compatible files that can be customized. If you have any questions or suggestions regarding co-branding, please send an email to support@noonu.gov.mv.

NoonuNaturally#