ރަސްމީ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު (OFFICIAL EVENTS CALENDAR)

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ހަރަކާތްތަކާ މަސައްކަތްތަކުގެ ކަލަންޑަރަކީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާ އިވެންޓްތަކުގެ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް އަދި ކޮންމެ އިވެންޓެއްގެ އެޖެންޑާ ހިމެނޭ ޓޫލްއެކެވެ. އަދި އާއްމުން އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަންނާނެ ލިންކްތައްވެސް އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެއެވެ.

The council's official activities calendar provides the dates, times, and locations of all council official meetings and events. The agendas for each event are also included in the calendar. The calendar is periodically updated, and the public can participate in events via online meeting links in the calendar.ގުޅުންހުރި ލިންކްތައް

އައުޓްލުކް ކަލަންޑަރު