ކުރިއަށްދާ ޕްރޮގްރާމްތައް

އެކަށޭނަ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

0%

22.2މިލިއަން ރުފިޔާ

10 މެއި 2022 - 14 މާޗް 2026

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

ވިލުންވެރި މުޖްތަމައަކަށް މަގުފަހިކުރުން

2%

8.54މިލިއަން ރުފިޔާ

27 މާޗް 2022 - 23 މެއި 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިއާދަކުރެވޭ ސާފު ހަކަތައަށް ބަދަލުވުން

0%

14.2މިލިއަން ރުފިޔާ

09 ޖަނަވަރީ 2022 - 09 ނޮވެމްބަރ 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

ރަށު ވިޔަފާރިއާ ސަގާފަތާ ފަންނު އަގުއެރުވުން

0%

9.37މިލިއަން ރުފިޔާ

04 ޖަނަވަރީ 2022 - 25 އޯގަސްޓް 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާ ބިން ދަމަހައްޓާ ބޭނުންކުރުން

7%

7.73މިލިއަން ރުފިޔާ

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 31 މެއި 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިދާރާތަކާ ހިދުމަތް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހަލުވިކުރުން

10%

7.08މިލިއަން ރުފިޔާ

09 އޯގަސްޓް 2021 - 31 އޮކްޓޯބަރ 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

10%

18.5މިލިއަން ރުފިޔާ

-

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ