ކުރިއަށްދާ ޕްރޮގްރާމްތައް

ވިލުންވެރި މުޖްތަމައު

8%

7.78މިލިއަން ރުފިޔާ

27 މާޗް 2022 - 23 މެއި 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިއާދަކުރެވޭ ސާފު ހަކަތައަށް ބަދަލުވުން

0%

14މިލިއަން ރުފިޔާ

09 ޖަނަވަރީ 2022 - 09 ނޮވެމްބަރ 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

ވިޔަފާރިއާ ސަގާފަތާ ފަންނު އަގުއެރުވުން

0%

9.41މިލިއަން ރުފިޔާ

04 ޖަނަވަރީ 2022 - 25 އޯގަސްޓް 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދަމަހައްޓާ ބޭނުންކުރުން

11%

8.03މިލިއަން ރުފިޔާ

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 31 މެއި 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިދާރާތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ހާމަކުރުން

14%

9.79މިލިއަން ރުފިޔާ

09 އޯގަސްޓް 2021 - 31 އޮކްޓޯބަރ 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

9%

13.4މިލިއަން ރުފިޔާ

-

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ