ނޫނު އަތޮޅު

16,916

ރަށް ވެހިން

6000

ގޭބިސީ

13

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް

1694

ހެކްޓަރ

ކުރިއަށްދާ ޕްރޮގްރާމްތައް

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާ ބިން ދަމަހައްޓާ ބޭނުންކުރުން

7%

7.73މިލިއަން ރުފިޔާ

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 31 މެއި 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

10%

18.5މިލިއަން ރުފިޔާ

-

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އެންމެ ފަހުގެ ކުރިއެރުންތައް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

02 ފެބްރުއަރީ 2023ވަޒީފާ

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު

31 ޖަނަވަރީ 2023އިއުލާން

މި އިދާރާއިން ދެމުންގެންދިޔަ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމާއި ގުޅޭ

29 ޖަނަވަރީ 2023އިއުލާން