ނޫނު އަތޮޅު

16,916

ރަށް ވެހިން

6000

ގޭބިސީ

13

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް

1694

ހެކްޓަރ

ކުރިއަށްދާ ޕްރޮގްރާމްތައް

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާ ބިން ދަމަހައްޓާ ބޭނުންކުރުން

7%

14.7މިލިއަން ރުފިޔާ

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 31 މެއި 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

10%

21.2މިލިއަން ރުފިޔާ

-

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އެންމެ ފަހުގެ ކުރިއެރުންތައް

ކައުންސިލްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކޮށް ހިންގުމުގެ ތަމްރީން އަދި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

22 ނޮވެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ސްވިމިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 2022

21 ނޮވެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

17 ނޮވެމްބަރ 2022އިވެންޓް