ކުރިއެރުންތައް


ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

29 މާޗް 2023އިވެންޓް

ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތައް

14 މާޗް 2023އިއުލާން

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާއި ގުޅޭ

13 މާޗް 2023އިއުލާން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

09 މާޗް 2023ވަޒީފާ

ފޯރ ސީޒަންސް ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމް

04 މާޗް 2023އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

27 ފެބްރުއަރީ 2023އިވެންޓް

މީޑިއާ ޕްރޮޑަކްޝަން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

23 ފެބްރުއަރީ 2023އިއުލާން

ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ސައީދަށް، މަރުހަބާ!

16 ފެބްރުއަރީ 2023ރިޕޯޓް

އެއްގަމު ލައިސަންސް ޓްރެކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

15 ފެބްރުއަރީ 2023އިއުލާން

އަތޮޅު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން ފެށުން

12 ފެބްރުއަރީ 2023ގަވާއިދު

އަތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުން

11 ފެބްރުއަރީ 2023ނިންމުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް، ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތައް

07 ފެބްރުއަރީ 2023އިއުލާން

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ހައްގުތަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމްކޮށް ދޭންފެށުން

07 ފެބްރުއަރީ 2023އިވެންޓް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

02 ފެބްރުއަރީ 2023ވަޒީފާ

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު

31 ޖަނަވަރީ 2023އިއުލާން

މި އިދާރާއިން ދެމުންގެންދިޔަ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމާއި ގުޅޭ

29 ޖަނަވަރީ 2023އިއުލާން

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

26 ޖަނަވަރީ 2023ވަޒީފާ

2022 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތައް

25 ޖަނަވަރީ 2023އިއުލާން

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

16 ޖަނަވަރީ 2023ވަޒީފާ

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

12 ޖަނަވަރީ 2023އިވެންޓް

ކަނޑޫދޫ ސިންގަލް ޕާސަލްކޮން ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ޝަރީއަތަށް ދިއުން

23 ޑިސެމްބަރ 2022ނިންމުން

ކެނދިވަރު ސިންގަލް ޕާސަލްކޮން ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ޝަރީއަތަށް ދިއުން

23 ޑިސެމްބަރ 2022ނިންމުން

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

18 ޑިސެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ހައި ލެވެލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

13 ޑިސެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތަށް ހޮވުން ދަރިވަރުންގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުން

08 ޑިސެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ސްވިމިންގް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

07 ޑިސެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ކައުންސިލްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކޮށް ހިންގުމުގެ ތަމްރީން އަދި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

22 ނޮވެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ސްވިމިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 2022

21 ނޮވެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

17 ނޮވެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ޓްރާންސްފޯމޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް ފޯ އިކުއިޓީ އެންޑް އިންކްލޫޝަން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

10 ނޮވެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ނޫނު ނެޗުރަލީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2022 ޝެޑިއުލް، ޓީމްތައް އަދި އަޕްޑޭޓް

06 ނޮވެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުން ދަރިވަރުން

30 އޮކްޓޯބަރ 2022ރިޕޯޓް

ނޫނު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

28 އޮކްޓޯބަރ 2022އިވެންޓް

ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ކަރުދާސް

26 އޮކްޓޯބަރ 2022ވަޒީފާ

ކެނދިކުޅުދޫގައި "ކޭމްޕް ފުރާވަރު" ކުރިއަށް ގެންދިއުން

23 އޮކްޓޯބަރ 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އާތިފްއަށް މަރުހަބާ

19 އޮކްޓޯބަރ 2022ނިންމުން

ނޫނު އަތޮޅު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުން

18 އޮކްޓޯބަރ 2022ނިންމުން

ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމަށް ލީގަލް ކައުންސެލް ކަނޑައެޅުން

18 އޮކްޓޯބަރ 2022ނިންމުން

ނޫނު ނެޗުރަލީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2022 ގަވާއިދު

18 އޮކްޓޯބަރ 2022ގަވާއިދު

ނޫނު ނެޗުރަލީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2022 ސްޕޮންސާ އާއި ގިފްޓް ވޯޗަރ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު

18 އޮކްޓޯބަރ 2022އިވެންޓް

ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ކަރުދާސް

18 އޮކްޓޯބަރ 2022ވަޒީފާ

ޑްރޯން ޓެކްނޮލޮޖީ ، އޮޕަރޭޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި މޯބައިލް ސްޓޭޝަން ހޯދުން

18 އޮކްޓޯބަރ 2022އިވެންޓް

ނޫނު ނެޗުރަލީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2022 ބާއްވާ ރަށްރަށާ ދުވަސްތައް

17 އޮކްޓޯބަރ 2022އިއުލާން

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

12 އޮކްޓޯބަރ 2022ވަޒީފާ

ކީރިތި ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށްރަށާ ދުވަސްތައް

09 އޮކްޓޯބަރ 2022އިވެންޓް

ކީރިތި ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ގިފްޓް ވައުޗަރ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު

09 އޮކްޓޯބަރ 2022އިއުލާން

ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

05 އޮކްޓޯބަރ 2022ވަޒީފާ

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

04 އޮކްޓޯބަރ 2022އިވެންޓް

"ފޭރުގަސްދޮށުގެ" ހުރި ބިން މަނަދޫ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުން

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ނިންމުން

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ވަޒީފާ

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022އިވެންޓް

އިސްރާފުވާ ބާވަތްތައް މެނޭޖްކުރާގޮތުގެ ރިޕޯޓް

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ރިޕޯޓް

ނޫނު އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2022އިއުލާން

އަތޮޅު ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލާ އިޝްތިހާރުކުރުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2022އިއުލާން

ނޫނު އަތޮޅު ކޮމްޕޯސްޓް ސެންޓަރު ބިނާކުރާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މަގޫދޫ ކައުންސިލާއެކު ސޮއިކުރުން

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2022އިވެންޓް

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ނޫނު އަތޮޅު މުބާރާތް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2022އިއުލާން

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ނޫނު އަތޮޅު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2022އިއުލާން

2021 ވަނަ އަހަރު މާލީ ހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތައް

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ރިޕޯޓް

އައު ލައިސަންސް ޓްރެކް ގާއިމްކުރާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ނިންމުން

ވާރލްޑް ބެންކާއި ސަރުކާރާއެކު އިސްރާފު މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭނަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާ

25 އޯގަސްޓް 2022އިވެންޓް

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރަކާއި އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

24 އޯގަސްޓް 2022ވަޒީފާ

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން 2023ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަވާލް ހުށަހެޅުން

15 އޯގަސްޓް 2022ރިޕޯޓް

ޖުލައި މަހު ރަށްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާ ރަށްތައް

11 އޯގަސްޓް 2022ރިޕޯޓް

ނޫނު އަތޮޅުގެ އިމާރާތް ސްޓޭޓްހައުސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު

09 އޯގަސްޓް 2022ގަވާއިދު

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

09 އޯގަސްޓް 2022އިވެންޓް

މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކޮމްޕޯސްޓް ޕްލާންޓްގެ މައުލޫމާތު ދިނުން

08 އޯގަސްޓް 2022އިވެންޓް

ޕްރޮގްރެސިވް ތަރައްގީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

08 އޯގަސްޓް 2022ގަވާއިދު

ބިނާވެށި ޕްލޭނުތައް މުރާޖާކުރުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

08 އޯގަސްޓް 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އެލްމިނިއަމް ޕާރޓިޝަން އާއި ދޮރުތަކެއް ހަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

07 އޯގަސްޓް 2022އިއުލާން

ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ނޫނު އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުމަށް އެއްބަސްވުން

04 އޯގަސްޓް 2022ނިންމުން

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް

01 އޯގަސްޓް 2022ރިޕޯޓް

ތަރައްގީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން

25 ޖުލައި 2022ރިޕޯޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު

24 ޖުލައި 2022ގަވާއިދު

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާ ވެހިކަލް ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކޮށް ދޫކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު

21 ޖުލައި 2022ގަވާއިދު

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރޓް

21 ޖުލައި 2022ރިޕޯޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

16 ޖުލައި 2022އިވެންޓް

ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ހުއްޓާލަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން ނަގަހައްޓާފައިވާތީ ދަންނަވަން

30 ޖޫން 2022ރިޕޯޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

29 ޖޫން 2022އިވެންޓް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

26 ޖޫން 2022ވަޒީފާ

އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތް ގުޅުވާ ހިންގުމުގެ ވޯރކްޝޮޕް ބޭއްވުން

26 ޖޫން 2022އިވެންޓް

ކުޑަފަރީ ސްކޫލްގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުން

23 ޖޫން 2022އިވެންޓް

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް މޮނިޓަރިންގ ދަތުރެއްކުރުން

19 ޖޫން 2022އިވެންޓް

މޭނާ ސްކޫލްގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުން

18 ޖޫން 2022ހަބަރު

ތަރައްގީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ ގެންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން

12 ޖޫން 2022ރިޕޯޓް

އަމިއްލަ ހަރަދުގައި "ރަންދުނި" ލާންޗް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

12 ޖޫން 2022އިއުލާން

އިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްދިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭން ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުމަށް ވެލާ ރިސޯޓާއެކު އެއްބަސްވުން

08 ޖޫން 2022ނިންމުން

ޕްލޭނިންގ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން

05 ޖޫން 2022އިއުލާން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

02 ޖޫން 2022ވަޒީފާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

02 ޖޫން 2022ވަޒީފާ

ތޮޅެންދޫ މައްސަލަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާތީ ދަންނަވަން

31 މެއި 2022ހަބަރު

މިލަދޫ ޔޫތް މޫވްމަންޓުގެ އީއެލްއޭ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު މިލަދޫގައި ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

29 މެއި 2022ހަބަރު

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

26 މެއި 2022އިވެންޓް

ދާއިމީ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

23 މެއި 2022ވަޒީފާ

ވަގުތީ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

23 މެއި 2022ވަޒީފާ

އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

15 މެއި 2022އިއުލާން

ކައުންސިލްތަކާ އަންހެނުން ކޮމިޓީތަކާ ހިއްސާވެ ކޮމިއުނިޓީ ފާމިންގ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެގްރޯނެޓާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ މަޝްވަރާތައް

11 މެއި 2022އިވެންޓް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ ދާއިމީ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

10 މެއި 2022ވަޒީފާ

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރެއްގެ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

10 މެއި 2022ވަޒީފާ

ނޫނު އަތޮޅު ތަރައްގީ ޕްލޭނާއި މިލަދޫ ތަރައްގީ ޕްލޭންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

28 އޭޕްރިލް 2022އިވެންޓް

މަގޫދޫގައި ކޮމްޕޮސްޓް ޕްލާންޓް ގާއިމްކޮށް ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުން ދެކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުން

28 އޭޕްރިލް 2022އިވެންޓް

އަތޮޅު ކޮމްޕޯސްޓް ޕްލާންޓް މަގޫދޫގައި ގާއިމްކޮށް ހިދުމަތްދޭން ނިންމުން

26 އޭޕްރިލް 2022ނިންމުން

ނޫނު އަތޮޅު ތަރައްގީ ޕްލޭނާއި މަނަދޫ ތަރައްގީ ޕްލޭންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

25 އޭޕްރިލް 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

24 އޭޕްރިލް 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ތަރައްގީ ޕްލޭނާއި ހޮޅުދޫ ތަރައްގީ ޕްލޭންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

23 އޭޕްރިލް 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ތަރައްގީ ޕްލޭނާއި ޅޮހީ ތަރައްގީ ޕްލޭންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

22 އޭޕްރިލް 2022އިވެންޓް

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ފަރަންސޭސި ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީދިނުމަށް ނިންމުން

20 އޭޕްރިލް 2022އިވެންޓް

އިސްރާފު މެނޭޖްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް "ވޭސްޓް ޓު ވެލްތް" ކޯސް ހިންގުން

04 އޭޕްރިލް 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

28 މާޗް 2022އިވެންޓް

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭން ލާމު އަތޮޅު ސެމިނާރގައި ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާކުރުން

21 މާޗް 2022އިވެންޓް

ނޫނު ތޮޅެންދޫ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުން

17 މާޗް 2022ހަބަރު

ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 2021

13 މާޗް 2022ރިޕޯޓް

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް ބާކީވާ ތަކެތި އިގްތިސާދުގައި ހިފަހައްޓާ އަލުން ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް

10 މާޗް 2022ހަބަރު

އިސްރާފް ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވޯލްޑްބޭންކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން

09 މާޗް 2022އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

08 މާޗް 2022އިވެންޓް

އަތޮޅުތެރޭ އިސްރާފުވެ ބާކީވާ ތަކެތީގެ އޯޑިޓެއް ކުރުން

02 މާޗް 2022އިވެންޓް

އިސްރާފުވާ ސާމާނު މެނޭޖްކުރުމަށް ސޮނެވާ ނަމޫނާގެ ޕްރޮގްރާމް ނޫނު އަތޮޅަށް

01 މާޗް 2022އިވެންޓް

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ސޮނެވާ ނަމޫނާއާއި ގުޅިގެން އެއްބަސްވުން

01 މާޗް 2022ނިންމުން

ނޫނު ތޮޅެންދޫ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓަށް ދިއުމަށް ނިންމުން

28 ފެބްރުއަރީ 2022ނިންމުން

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

27 ފެބްރުއަރީ 2022އިވެންޓް

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭނުކުރުމަށް ބާ އަތޮޅަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރުކުރުން

21 ފެބްރުއަރީ 2022އިވެންޓް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

01 ފެބްރުއަރީ 2022ވަޒީފާ

ރޭންޖާސްގެ ވަގުތީ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

31 ޖަނަވަރީ 2022ވަޒީފާ

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

14 ޖަނަވަރީ 2022އިވެންޓް

ރޭންޖާސްގެ ވަގުތީ މަގާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

09 ޖަނަވަރީ 2022ވަޒީފާ

އިސްރާފު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ސޮނެވާ ނަމޫނާއާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން

21 ޑިސެމްބަރ 2021އިވެންޓް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން

20 މެއި 2021އިވެންޓް