ނޫނު އަތޮޅު

16,916

ރަށް ވެހިން

6000

ގޭބިސީ

13

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް

1694

ހެކްޓަރ

ކުރިއަށްދާ ޕްރޮގްރާމްތައް

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދަމަހައްޓާ ބޭނުންކުރުން

11%

8.03މިލިއަން ރުފިޔާ

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 31 މެއި 2025

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އިސްރާފުކުޑަކޮށް އިގްތިސާދުގައި ހިފެހެއްޓުން

9%

13.4މިލިއަން ރުފިޔާ

-

ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ

އެންމެ ފަހުގެ ކުރިއެރުންތައް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން

31 މެއި 2023އިއުލާން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

22 މެއި 2023ވަޒީފާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

22 މެއި 2023ވަޒީފާ